• English
  • LiveChat
  • Instagram
  • Facebook

Ewaluacja

1. Ustawa 2.0

 

KONSTYTUCJA DLA NAUKI

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

PBN - Logowanie i integracja z POL-on i ORCID - część 1

 

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

 

 

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szlnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie sposobu podziału dla uczelni środków finansowych na świadczenia dla studentów oraz na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia

 

2. Wykazy czasopism punktowanych

 

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 18 grudnia 2019

 

Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 31 lipca 2019

 

Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013-2016

 

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 9 grudnia 2016

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 23 grudnia 2015

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 31 grudnia 2014

Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 19 grudnia 2013
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 17 września 2012
Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 20 grudnia 2012
Index Copernicus International

 

3. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

 

4. Wyszukiwarka czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW

 

5. Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce

 

Bazy referencyjne. Załącznik 2 do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie kreteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Systemu Informacji o Nauce

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych.

 

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

 

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 pażdziernika 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową

 

5. Wyszukiwarki

PCsearch - wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych MNiSW 2010-2017

Wyszukiwarka DOI

 

6. Dodatkowe informacje, przydatne strony, blogi

Ewaluacja jakości działalnosci naukowej - przewodnik

Jaką wybrać dyscyplinę naukową? Konsekwencje wymogu Ustawy 2.0 - dr Emanuel Kulczycki

Co to jest zmodyfikowany indeks H? (załącznik nr 1)

Edukacja Informacyjna - blog Ewy Rozkosz

Jak obliczać punkty za publikacje z lat wcześniejszych? - dr Helena Dryzek i Emanuel Kulczycki

Warsztat badacza - Jak liczyć punkty za publikacje z lat 1999-2012

 

Arkusz wydawniczy - jak obliczyć liczbę arkuszy

Kompedium wiedzy o czasopismach naukowych
Master Journal List

Sprawdź punktowanie publikacji po roku wydania - Janusz Tuchowski z UE w Krakowie
Warsztat badacza - wszystko ocenie parametrycznej, cytowaniach, indeksach cytowań, narzędziach do wyszukiwania itp.


 

 

 

 

 

 

KATALOG E-CZYTELNIA WYDAWNICTWO PL CZASOPISMA PL
BIBLIOTEKA
CYFROWA
OŚRODEK ANALIZ
BIBLIOMETRYCZNYCH
WYSTAWY
WIRTUALNE
PUBLIKACJE
PRACOWNIKÓW PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek