Misja Biblioteki

Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Lubelskiej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, usługowych, dydaktycznych i wydawniczych, w skład której wchodzą jednostki działalności podstawowej: Biblioteka, będąca podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego, której zadaniem jest tworzenie warsztatu badawczo-edukacyjnego dostosowanego do potrzeb studentów i kadry naukowo-dydaktycznej; Wydawnictwo, którego zadaniem jest realizacja procesu wydawniczego oraz promowanie i rozpowszechnianie dorobku naukowego Uczelni; Ośrodek Analiz Bibliometrycznych, którego zadaniem jest wspieranie procesu ewaluacji Uczelni.

Misją Centrum jest wspieranie Uczelni w jej zadaniach – badaniach i dydaktyce. Centrum realizuje misję poprzez  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę  oraz zapewnienie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej, zgodnie z dyscyplinami naukowymi i programem studiów Uczelni. Prowadzi również działalność dydaktyczną, informacyjną i dokumentacyjną przy umiejętnym i pełnym wykorzystaniu możliwości technologicznych. Misją Centrum jest także dbałość o ogólny rozwój kulturowy studentów, pomoc w kształtowaniu ich postaw etyczno-moralnych, a także wspieranie ich w procesie samokształcenia.

   

KIERUNKI ROZWOJU CIN-T PL

 

ANALIZA SWOT

 

Mocne strony

 1. Największa w regionie biblioteka naukowa z zakresu nauk technicznych
 2. Centralne zlokalizowanie przestrzeni bibliotecznej na kampusie
 3. Zbiory zgodne z profilem kształcenia i badań naukowych
 4. Dobre wyposażenie w sprzęt komputerowy podłączony do Internetu
 5. Dogodne dla użytkowników godziny pracy
 6. Profesjonalnie przygotowana kadra pracowników, dobra znajomość języków wśród kadry pracowników CIN-T
 7. Profesjonalna strona internetowa.
 8. Użytkowanie zintegrowanego systemu bibliotecznego  obsługującego większość procesów bibliotecznych.
 9. Na bieżąco tworzona baza Bibliografia Publikacji Pracowników PL stanowiąca podstawę dokonywania parametryzacji oraz wszelkich ocen naukometrycznych w Uczelni
 10. Biblioteka Cyfrowa z bieżącymi publikacjami pracowników naukowych PL
 11. Wydawnictwo Uczelniane
 12. Platforma Czasopism Uczelnianych
 13. Udział w konsorcjach umożliwiających dostęp do czasopism pełnotekstowych.
 14. Udział w projektach krajowych – współtworzenie katalogu centralnego NUKAT i  bazy BAZTECH, serwisu BAZTOL
 15. Efektywna oferta szkoleniowa dla studentów i pracowników PL
 16. Planowa promocja usług
 17. Dobra współpraca z władzami Uczelni
 18. Dobra współpraca z bibliotekami akademickimi w Polsce

Słabe strony

 1. Brak własnego budynku, spełniającego wymogi nowoczesnej biblioteki akademickiej.
  • brak sal do nauki indywidualnej i grupowej
  • niedostateczna baza lokalowa niektórych bibliotek wydziałowych
  • za mało wydzielonych stref spędzania czasu przez studentów
  • za mało zbiorów w wolnym dostępie
  • brak urządzeń ułatwiających obsługę czytelnika (wrzutnie, bramki, czytniki, liczniki wejść, monitoring)
 2. Brak systemu motywacyjnego przy wynagradzaniu pracowników

Szanse

 1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
 2. Rozwój technologii informatycznych i komputerowych systemów bibliotecznych
 3. Wzrost środków budżetowych przeznaczonych na naukę
 4. Wzrost rangi i konkurencyjności PL w regionie, Polsce i za granicą
 5. Rozwój kształcenia obcokrajowców w PL
 6. Pozytywny wizerunek w środowisku Uczelni
 7. Upowszechnienie modelu otwartych publikacji naukowych – open access
 8. Rozwój ogólnopolskich konsorcjów bibliotek
 9. Rozwój Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT i uruchomienie ogólnopolskiego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych
 10. Pozyskanie środków pomocowych i strukturalnych z Unii Europejskiej m.in.  na budowę i wyposażenie Centrum Informacji Naukowo-Technicznej

Zagrożenia

 1. Brak wystarczających środków budżetowych na finansowanie nauki.
 2. Niemożność uzyskania finansowania projektu budowy w oparciu o fundusze z Unii Europejskiej.
 3. Spadek liczby potencjalnych użytkowników biblioteki powodowany malejącą liczbą studentów w PL
 
CELE

 

Misja będzie realizowana poprzez osiąganie następujących celów:

 1. Tworzenie zasobu bibliotecznego i dostępu do zasobów zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników naukowych i studentów przy współpracy z kadrą dydaktyczną.
 2. Współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego poprzez zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych.
 3. Dbałość o rozwój kadry Centrum i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych.
 4. Kreowanie wizerunku Centrum w środowisku akademickim.
 5. Współpraca z bibliotekami Lublina i innymi bibliotekami naukowymi w celu doskonalenia obsługi użytkowników i tworzenia wspólnych źródeł informacji
 6. Starania na rzecz budowy nowego budynku
 
REALIZACJA WYZNACZONYCH CELÓW

 

CEL I. Tworzenie zasobu zgodnie z profilem Uczelni, potrzebami jej pracowników naukowych i studentów, przy współpracy z kadrą dydaktyczną:

 1. Aktualizowanie, we współpracy z nauczycielami akademickimi Uczelni, wykazów obowiązkowej i polecanej literatury.
 2. Tworzenie możliwości elektronicznego przekazywania informacji o zalecanych nowych pozycjach, by możliwe było gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska.
 3. Badanie stopnia wykorzystania prenumerowanych czasopism polskich i zagranicznych w celu prowadzenia odpowiedniej polityki zakupów.
 4. Konieczność wydania przepisów obligujących przekazywanie do Centrum materiałów konferencyjnych w celu ich opracowania i włączenia do zbiorów.
 5. Zwiększanie środków na zakup czasopism i baz danych.
 6. Poszukiwanie dostawców książek i czasopism oferujących najkorzystniejsze warunki finansowe.
 7. Współpraca z Centrum Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT w zakresie współkatalogowania wydawnictw zwartych i ciągłych.

CEL II. Współuczestnictwo w doskonaleniu środowiska naukowego i zawodowego przez zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów, tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz stałe dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i pojawiających się możliwości technologicznych:

 1. Rozwijanie strony internetowej Centrum jako bramy wiedzy i miejsca świadczenia zintegrowanych usług informacyjnych
 2. Opracowanie i wdrażanie najnowocześniejszych form komunikacji między Centrum a użytkownikami.
 3. Rozbudowa świadczonych usług dostępnych poprzez witrynę internetową Centrum
 4. Dostęp do  rozproszonych zasobów udostępnianych w formie elektronicznej (multiwyszukiwarka)
 5. Prowadzenie polityki dotyczącej szkoleń użytkowników oraz programu szkoleń bibliotecznych dla studentów przez Internet
 6. Prowadzenie polityki wobec dostawców baz danych umożliwiającej poszerzanie dostępu do elektronicznych zasobów Biblioteki z komputerów domowych użytkowników
 7. Organizowanie szkoleń w zakresie poszukiwania najnowszych informacji naukowych w bazach bibliograficznych oraz bazach czasopism dla pracowników naukowych
 8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej dla studentów
 9. Prowadzenie badań ankietowych w celu monitorowania potrzeb czytelniczych i poprawy świadczonych usług

CEL III. Dbałość o rozwój kadry Centrum i podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych:

 1. Systematyczne szkolenia wewnętrzne dla pracowników Centrum
 2. Zwiększanie udziału pracowników w kursach, szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe
 3. Motywowanie pracowników do nauki języków obcych
 4. Starania o dofinansowanie kursów językowych
 5. Motywowanie pracowników do prac naukowych i publikowania
 6. Prowadzenie polityki zatrudniania w Centrum osób z wyższym wykształceniem kierunkowym
 7. Doskonalenie kadry świadczącej usługi w zakresie informacji naukowej na stanowiskach bezpośredniej obsługi użytkowników
 8. Zwiększenie wysokokwalifikowanej kadry bibliotekarzy akademickich.

CEL IV. Kreowanie dobrego wizerunku Centrum w środowisku akademickim:

 1. Kompleksowe propagowanie usług Centrum
 2. Organizowanie imprez w ramach Festiwalu Nauki i Dni Otwartych
 3. Przygotowywanie  wystaw tematycznych
 4. Udział w inicjatywach środowiskowych Uczelni
 5. Udział w procesie ewaluacji, poprzez przygotowanie danych
 6. Analizy naukometryczne na rzecz jednostek i indywidualnych pracowników naukowych

CEL V. Współpraca z bibliotekami Lublina i innymi bibliotekami naukowymi w celu doskonalenia obsługi użytkowników i tworzenia wspólnych źródeł informacji:

 1. Współpraca z Centrum Narodowego Uniwersalnego Katalogu NUKAT
 2. Działalność w ramach "Porozumienia o współpracy bibliotek wdrażających i użytkujących VTLS/Virtua”
 3. Współpraca przy projekcie Baza zawartości czasopism technicznych BazTech, BAZTOL
 4. Działalność w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych

CEL VI. Starania na rzecz budowy nowego budynku

W celu dostosowania do zmieniających się potrzeb środowiska akademickiego, należy dążyć do budowy nowego budynku. Umożliwi to łatwiejsze kształtowanie potrzeb informacyjnych, podniesie stopień  wykorzystania zasobu, usług i otworzy możliwość rozbudowy oferty Centrum

KATALOG E-CZYTELNIA WYDAWNICTWO PL CZASOPISMA PL
BIBLIOTEKA
CYFROWA
INFONANET OŚRODEK ANALIZ
BIBLIOMETRYCZNYCH
WYSTAWY
WIRTUALNE
PUBLIKACJE
PRACOWNIKÓW PL

Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Ciasteczka pozawiają utrzymać sesję Użytkownika komunikatora oraz umożliwiają nam tworzenie anonimowych statystyk ilości odsłon oraz sposobu korzystania z zasobów. Dzięki nim możemy podnosić jakość serwisu.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia zmień ustawienia przeglądarki. Jeśli nie blokujesz ciasteczek wyrażasz tym samym zgodę na ich używanie i zapisywanie.
Więcej informacji na temat ciasteczek